Podmínky soutěže

Co je to lutein a proč je důležitý pro naše oči?

I. Organizátor soutěže

Marketingová soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 3. 2. 2012 do 28. 2. 2012. Organizátorem soutěže je společnost organizační složka SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC, IČO: 29016827, se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 70609 (dále jen organizátor).

 

II. Podmínky účasti

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s trvalým nebo přechodným bydlištěm na území České republiky starší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci, rodinní příslušníci a osoby blízké společnosti organizátora.

III. Účastníci soutěže a pravidla soutěže


Pravidla soutěže

Účastníkem soutěže se stává každá osoba dle čl. II. těchto Pravidel soutěže, která zašle e-mailem na adresu redakce@InspiraceProZdravi.cz do 28. 2. 2012 do 23:59 správnou odpověď na otázku: „Co je to lutein a proč je důležitý pro naše oči?“.

 

Soutěžící se může zúčastnit soutěže pouze jednou.

 

Losování výherce a výhry v soutěži

Výherci budou určeni losováním, do kterého budou zařazeni všichni soutěžící splňující podmínky účasti a pravidla soutěže. Losování soutěže proběhne dne 1. 3. 2012. Náhodně budou vylosováni tři výherci.

 

Výhra: Doplněk stravy Ocutein FORTE® lutein 15 mg 60 + 15 tob. a sportovní taška.

O výhře bude soutěžící informován organizátorem e-mailem. Výhra bude výherci na náklady pořadatele zaslána na jeho adresu, nejpozději do 30 pracovních dnů od slosování, o odeslání výhry bude soutěžící informován prostřednictvím emailu. Pořadatel není odpovědný za zpoždění, poškození, ztrátu nebo nesprávné doručení zásilky způsobené poštovní přepravou. Výhra je považována za předanou dnem předání k odeslání České poště.

Pořadatel není odpovědný za nedoručení výhry v případě nepřítomnosti soutěžícího na doručovací adrese. Pokud nebude zastižen, bude soutěžící informován o uložení výhry na příslušné poště standardním způsobem. Pokud si soutěžící výhru na poště nevyzvedne v termínu stanoveném v oznámení o uložení zásilky, jeho zásilka propadne ve prospěch pořadatele.

Předáním výhry výherci jsou splněny veškeré závazky organizátora i spolupořadatele vůči výherci stanovené těmito pravidly.

 

Nárok na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže.

 

Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora, než uvedená v těchto pravidlech.

 

IV. Práva a povinnosti organizátora

Organizátor je oprávněn změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu jejího trvání kdykoli v průběhu soutěže. Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok a výhry nemohou být vyměněny za hotovost.

Účastník soutěže souhlasí se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, za účelem zasílání informací týkajících se soutěže, účelem nabízení obchodu a služeb, a to organizátorem a také spolupořadatelem soutěže společností Simply You Pharmaceuticals a. s.. Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že souhlas s jejich zpracováním může kdykoliv odvolat.

Účastníci soutěže souhlasí s tím, že jejich jména a příjmení, města bydliště mohou být bezplatně použity pro reklamní a marketingové účely, zejména mohou být zveřejněny ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech organizátora a spolupořadatele, a to po dobu 2 let od ukončení soutěže.

 

V. Závěrečná ustanovení

Pravidla soutěže jsou k dispozici v sídle organizátora nebo na internetových stránkách www.InspiraceProZdravi.cz. Účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni. Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.